1. AANVAARDING VAN ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Mobalize Ltd bezit en biedt diverse websites, services en software die online planning en het beheer van afspraken (hierna te noemen de “Diensten”) vergemakkelijken. Door toegang tot en het gebruik van de diensten gaat u ermee akkoord dat u bevoegd bent om de onderstaande voorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) namens uzelf en uw bedrijf te accepteren.

Alle Diensten zijn onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden en door gebruik te blijven maken van de Diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. In deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen we verwijzen naar Mobalize Ltd. als “Mobalize”, “ons” of “wij”. “U” of “jij” of “jullie” heeft betrekking op u en uw bedrijf.

Mobalize behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden, te wijzigen, aan te passen, bij te werken, aan te vullen of delen van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te verwijderen, met of zonder kennisgeving aan u. Wij proberen u te informeren via ons communicatie kanaal echter dit kan niet worden gegarandeerd. Gelieve de Gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op de website van Mobalize, periodiek op wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van de Diensten na het plaatsen van eventuele wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden geeft blijk van uw aanvaarding van deze wijzigingen.

Adres

Van Ostadestraat 238
1073TV
Amsterdam


2. OMVANG VAN DE OVEREENKOMST

Deze voorwaarden hebben betrekking op uw gebruik van de Diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, het proces waarmee consumenten afspraken plannen en beheren maar ook het beheer van dergelijke afspraken door middel van de Diensten. U gaat ermee akkoord dat deze voorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van de Diensten.


3. WIJZIGING VAN DE DIENSTEN

Mobalize heeft het recht om de Diensten te wijzigen, aan te passen en uit te breiden, of de Diensten of enig gedeelte daarvan te beëindigen. Mobalize behoudt zich tevens het recht voor om eventuele rechten, licenties of verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden zonder enige beperking te wijzigen.


4. REGISTRATIE

U moet zich registreren om toegang te krijgen tot het gebruik van de Diensten. Als u zich inschrijft namens een bedrijf, gaat u door het registreren ermee akkoord dat u het nodige gezag heeft te registreren namens de desbetreffende onderneming.

U verklaart dat alle informatie die u opgeeft tijdens de registratie of op enig tijdstip daarna juist, nauwkeurig en volledig is. Als dit niet gebeurt, vormt dit een schending van deze Gebruiksvoorwaarden. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord, en u bent als enige aansprakelijk voor alle acties die via uw account, al dan niet gemaakt met uw medeweten of autorisatie, gemaakt worden.

Door u te registreren, gaat u ermee akkoord de Diensten alleen te gebruiken voor de doeleinden geadverteerd op de Mobalize website of in ander marketing materiaal gepubliceerd door Mobalize, dat u een legitiem zakelijk verlangen heeft de Diensten te gebruiken om uw bedrijf te adverteren en online afspraken van consumenten of bedrijven te genereren, en dat de door u verstrekte contact informatie, zoals e-mailadressen en telefoonnummers, geldige informatie is van het bedrijf.


5. VERGOEDINGEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

U gaat ermee akkoord alle kosten te betalen zoals vermeld op de Mobalize website of anderzijds overeengekomen in een aparte overeenkomst. Eventuele kosten gefactureerd aan u door Mobalize zijn exclusief belastingen of eventuele heffingen die opgelegd zijn door de belastingdienst. U bent verantwoordelijk voor de betaling van deze belastingen. Alle vergoedingen die aan Mobalize door u op grond van deze Gebruiksvoorwaarden zijn betaald, zijn niet terugvorderbaar. Mobalize behoudt zich het recht voor, op elk moment en naar eigen goeddunken, eventuele vergoedingen en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden gepubliceerd op de website van Mobalize.


6. BETALINGSAUTORISATIE EN FACTURATIE

Mobalize factureert alle bedragen die aan Mobalize toekomen op een maandelijkse basis, een maand vooruit, tenzij anders overeengekomen in een aparte overeenkomst. Dit houdt in dat u in maand 1 voor maand 2 betaalt en zo voortschrijdend voor de volgende maanden. Elke factuur zal de vergoeding tonen die betaald dient te worden door u (een “Mobalize Factuur”). We spreken af om elke Mobalize Factuur naar u te versturen binnen een week na de eerste dag van de desbetreffende kalendermaand (de “Factuur Post Datum”).

Alle bedragen op een Mobalize factuur worden geacht onbetwist te zijn, tenzij het een betwiste betaling claim aan ons betreft op grond van artikel 8.


7. NIET BETALEN

Indien, om welke reden dan ook, de betaling aan Mobalize op grond van artikel 6, niet doorgaat, behoudt Mobalize het recht om uw toegang tot de Diensten, per direct, op te schorten.

Als u de van toepassing zijnde factuur niet binnen 14 dagen na de datum van de schorsing, of anderszins onderhandeld betalingsplan ,voldoet, behoudt Mobalize zich het recht voor om uw account te annuleren. In dit geval annuleert Mobalize uw account wegens niet-betaling en worden alle verschuldigde en onbetaalde bedragen van u aan Mobalize voor het gebruik van de Diensten onmiddellijk opeisbaar. In het geval van niet-betaling en uitputting van de procedures die in deze voorwaarden worden benoemd, behoudt Mobalize zich het recht voor betaling met behulp van de beroepsmogelijkheden welke door de wet zijn toegestaan af te dwingen.


8. BETALINGSGESCHIL

Als u een geschil heeft met een bedrag gefactureerd aan u door Mobalize gaat u akkoord dat u de omstreden betaling binnen zeven (7) werkdagen bij ons indient. Dit moment gaat in op de verzenddatum waarop de Mobalize factuur, met het omstreden bedrag, is verzonden.

U bent verantwoordelijk voor het tijdig bestuderen van alle Mobalize facturen. U kunt een betaling betwisten door contact met ons op te nemen via de Mobalize website of per telefoon of e-mail. We spreken af om uw bericht te beoordelen en met u te werken aan een tijdige oplossing.


9. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Mobalize behoudt zich het recht voor om contact met u op te nemen voor feedback over de diensten en voor service en support. Wij behouden ons het recht voor om u te contacteren via e-mail, tekst, telefoon of berichten geplaatst op de Mobalize websites. Kennisgevingen worden geacht effectief te zijn op het moment dat ze worden verzonden door Mobalize of vanaf de datum waarop ze zijn geplaatst, ongeacht of u kennisgevingen daadwerkelijk leest.

U kunt u afmelden voor het ontvangen van meldingen met betrekking tot afspraken via de Diensten. U kunt u niet afmelden voor het ontvangen van meldingen met betrekking tot ondersteuning van de Diensten of andere mededelingen zoals vereist door de wet.

U stemt ermee in dat alle e-mails, enquêtes, andere informatie of feedback die u verstrekt aan Mobalize via de Diensten of via een ander medium, met uitzondering van persoonlijk identificeerbare informatie, kan worden gebruikt door Mobalize op welke manier dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot getuigenissen, beoordelingen en specificaties op Mobalize of websites van derden.


10. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Wij verlenen u een licentie om de Diensten te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. U stemt ermee in de diensten niet te kopiëren, wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, downloaden, opslaan, reproduceren, verzenden, links te creëren naar, opnieuw te publiceren, uploaden, posten, opnieuw verwerken, maakt commercieel gebruik van, of verspreiden. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn vermeld.

We behouden alle rechten in en op, zonder beperking, de auteursrechten, patenten en handelsgeheimen, handelsmerken of dienstmerken die in of met betrekking tot de Diensten (gezamenlijk het “Mobalize Intellectueel Eigendom”). Deze zijn het exclusief eigendom van Mobalize en/of haar licentiegevers. Wij dragen geen enkel recht in of van het Mobalize Intellectueel Eigendom aan u over.

Inhoud van de Diensten welke een van de Mobalize Intellectuele Eigendom bevat mogen niet worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, getoond, verkocht, geautoriseerd, of anderszins geëxploiteerd voor welke doeleinden dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mobalize of de rechtmatige eigenaar.


11. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Vertrouwelijke informatie is mondeling, schriftelijk, grafisch of machinaal leesbare informatie die door Mobalize is aangewezen als vertrouwelijk of eigendom of anderszins redelijkerwijs te verstaan is als ​​vertrouwelijk. Vertrouwelijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot, alle gegevens met betrekking tot de uitvoering van enige functionaliteit van de Diensten.

U gaat akkoord tot het niet openbaar maken van of het gebruiken van enige vertrouwelijke informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mobalize.


12. GEBRUIKER GARANTIES

Het is uw verantwoordelijkheid om de Diensten goed en effectief te gebruiken. Door gebruik te maken van de Diensten, garandeert u de Diensten alleen te gebruiken voor de doeleinden geadverteerd op de Mobalize website of in ander marketing materiaal gepubliceerd door Mobalize, dat u een legitiem zakelijk verlangen heeft de Diensten te gebruiken om uw bedrijf te adverteren en online afspraken van consumenten te genereren, en dat de door u verstrekte contact informatie, zoals e-mailadressen en telefoonnummers nummers, geldige en actieve contact informatie is voor het bedrijf. Elke schending van deze sectie zal leiden tot beëindiging van uw account. Wij behouden ons het recht voor om beschikbare rechtsmiddelen in te zetten voor elke overtreding van deze sectie.


13. VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER

U bent verantwoordelijk om te zorgen dat alle afspraken, gemaakt via de Diensten, voldaan kunnen worden en voor het communiceren van wijzigingen rechtstreeks aan uw klanten. U bent verantwoordelijk voor het beheer van de beschikbaarheid voor het online plannen van afspraken inclusief instellingen voor personeel en diensten, te boeken dagen en tijden voor personeel en diensten, en om te zorgen dat dubbele boekingen en andere evenementen die afbreuk zou doen aan de ervaring van de Diensten voor uw klanten.

U bent verantwoordelijk voor het vaak en regelmatig beoordelen van uw online afspraken. Als u afspraken, gemaakt via de Diensten, niet na kunt komen stemt u ermee in om dit snel te communiceren aan de desbetreffende klanten.

U bent tevens verantwoordelijk voor alle apparatuur die nodig is om de Diensten, waaronder (maar niet beperkt tot): een goed geconfigureerde computer met breedband toegang tot internet; alle benodigde software, waaronder een geaccepteerde browser (op dit moment Internet Explorer versie 9.0, Chrome 2.1, Firefox 2.0, Safari 4.0 of latere versies van deze browsers) die is geconfigureerd om cookies en het downloaden van afbeeldingen te aanvaarden en JavaScript uit te voeren.


14. GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

U mag de Diensten niet gebruiken op een manier die illegaal of schadelijk is voor de Diensten. Onder andere, gaat u ermee akkoord dat u niet zal, noch zal toestaan ​​dat een derde partij:

  • Gebruik maakt van de Diensten door onbevoegde interfaces en protocollen;
  • Informatie verstuurt die inbreuk maakt op de rechten van anderen of beledigend, pornografisch, gewelddadig, racistisch, discriminerend, vulgair, obsceen, lasterlijk, inbreuk doet op privacy, bedreigend of anderszins verwerpelijk is;
  • Vertalen, reverse-engineert, decompileren, demonteren, wijzigen, of afgeleide werken van de diensten of diensten software (uitdrukkelijk te aanvaarden indien het toepasselijke recht dit toestaat);
  • Verwijderen, onleesbaar of te wijzigen alle kennisgevingen of aanwijzingen van rechten in of op de Mobalize Intellectuele Eigendom, storen, of trachten te verstoren, afbreuk doen aan de integriteit van het systeem of beveiliging, of ontcijferen van enige transmissies van of naar een Mobalize servers;
  • Een willekeurige actie onderneemt die een onredelijke of grote belasting is op onze infrastructuur;
  • Upload ongeldige gegevens, virussen, wormen of andere schadelijke software tot de Diensten;
  • Gebruik geautomatiseerde middelen, met inbegrip van spiders, robots, crawlers, data mining tools, en dergelijke om gegevens te downloaden van de diensten, tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door Mobalize;
  • Gebruik van de Diensten op een manier dat de Diensten uitschakelt of voorkomt of het gebruik van de Services remt, of;
  • Een andere persoon of entiteit gebruiken voor het gebruik van de Diensten

15. AVG: verwerken van persoonsgegevens

Conform de richtlijnen van de AVG heeft Mobalize een verwerkersovereenkomst opgesteld als onderdeel van de algemene voorwaarden. De bijeenkomst is als onderdeel 15 opgenomen in deze algemene voorwaarden.

Volgens de wet AVG is Mobalize data processor van alle persoonlijke gegevens die via Mobalize worden ingevoerd. Als klant van Mobalize bent u data controller. In opdracht van u verwerkt Mobalize persoonlijke gegevens. U bepaalt zelf het doel waarvoor de gegevens verwerkt worden.

U als data controller staat ervoor in dat u voldoet aan de eisen van de AVG, zoals het bijhouden van een register en vrijwaart Mobalize van iedere aansprakelijkheid indien u geen register bijhoudt.

U geeft Mobalize toestemming om derden in te schakelen om gegevens te verwerken. Mobalize werkt met de datacenters van LeaseWeb om de gegevens te verwerken.

Mobalize heeft veiligheidsprocedures om persoonsgegevens te beschermen. Mobalize doet daarnaast periodiek extra controles op de veiligheid van de applicatie. Toegang tot databases is beperkt tot noodzakelijke gevallen.

Mobalize spant zich in om datalekken waar u door geraakt bent uiterlijk 72 uur na constatering van het lek te melden.

Na beëindiging van de overeenkomst zal Mobalize op verzoek de persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen.

Laatste wijziging: 12 juni 2018